VISIÓ i VALORS


VISIÓ

El Museu Comunitari de Cabrils és obra de la pròpia comunitat, des de dins i cap a ella.

El Museu Comunitari de Cabrils és una eina d’empoderament simbòlic i real del seu patrimoni a través de les seves pròpies formes d’organització.

El Museu Comunitari de Cabrils és un espai on els membres de la comunitat generen auto coneixement col·lectiu.

El Museu Comunitari de Cabrils és un espai de reflexió crítica i constructiva i de creativitat.

El Museu Comunitari de Cabrils és un espai de recuperació de la memòria col·lectiva i d’enfortiment de la identitat comunitària vers la pròpia comunitat i projectant-la a l’exterior.

El Museu Comunitari de Cabrils és un espai on es generen projectes per millorar la qualitat de vida i  ofereix capacitació per afrontar les diferents necessitats derivades de la seva missió.

El Museu Comunitari de Cabrils enforteix la cultura tradicional, el patrimoni cultural immaterial, i n'impulsa la seva valorització.

El Museu Comunitari de Cabrils és un pont d’intercanvi cultural amb d’altres comunitats que permeti compartir vivències, projectes i interessos comuns, establir aliances i integrar xarxes que enforteixin les diverses comunitats.


VALORS


Rigor

Com a professionals, la nostra feina ha d’estar motivada per l’exigència, l’excel·lència i el rigor. Hem d’oferir un entorn agradable i estimulant, de respecte i llibertat no nomes entre els professionals sinó també amb la comunitat.

Transparència

Com a professionals al servei del públic, actuem de forma responsable en el desenvolupament de la nostra feina, seguint els codis deontològics, en especial el de l’ICOM.

Compromís

El rigor i la transparència són els fonaments per aconseguir l’excel·lència, però el compromís és l’estructura del projecte. Un compromís amb la comunitat a qui servim enfortint la identitat com a territori.

Sostenibilitat

Tant en el nostre funcionament diari com en les decisions que prenem, incorporem criteris de sostenibilitat.

Recerca

En la mesura dels recursos disponibles, la recerca ha de ser la base d’una sèrie d’accions que han d’assolir la posada en valor del patrimoni local. Sense oblidar la resta d’accions necessàries per tal d’interpretar correctament el patrimoni i posar-lo a l’abast de la comunitat.

Pensament crític

En un món cada cop més connectat els discursos sobre les memòries i els patrimonis, sempre canviants i fluctuants, el museu no pot esdevenir un element de fossilització d’identitats, sinó un espai de pensament dinàmic i crític. On es faciliti a fer-nos preguntes més que no pas a resoldre grans dilemes.